საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
საქპატენტი
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაცია

რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექ­ტრო­ქი­მი­ის ინ­სტი­ტუ­ტი ერთ-ერთი უძ­ვე­ლე­სი სა­მეც­ნი­ერო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბაა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში. მი­სი თე­ო­რი­უ­ლი და გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი სა­მეც­ნი­ე­რო მიღ­წე­ვე­ბი ფარ­თოდ არის ცნო­ბი­ლი მსოფ­ლი­ოს მრა­ვა­ლი ქვეყ­ნის მეც­ნი­ე­რთა და ინ­ჟი­ნერ-ტექ­ნო­ლოგ­თა წრე­ებში.
2015 წლი­დან ინ­ს­ტი­ტუ­ტი ახორ­ცი­ე­ლებს სა­ხელ­მ­წი­ფო ათ­წლი­ან სა­მეც­ნი­ე­რო კვლე­ვე­ბის პროგ­რა­მას „ნა­ნო­ქი­მი­ის, ზო­გი­ერ­თი ად­გი­ლობ­რი­ვი ნედ­ლე­უ­ლის გა­და­მუ­შა­ვე­ბის ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი­სა და ეკო­ლო­გი­უ­რი პრობ­ლე­მე­ბის გა­დაჭ­რის მეც­ნი­ე­რუ­ლი სა­ფუძ­ვ­ლე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბა“, რო­მე­ლიც ხორ­ცი­ელ­დე­ბა სა­მი ქვე­პროგ­რა­მით:
  • არა­რე­გუ­ლა­რულ ნანო- და მე­ზოს­კო­პ­ურ ქი­მი­ურ და ელექ­ტრო­ქი­მი­ურ სის­ტე­მებ­ში მუხ­ტი­სა და ენ­ერ­გი­ის გა­და­ტა­ნის პრო­ცე­სე­ბის კომ­პლექ­სუ­რი შეს­წავ­ლა და სა­თა­ნა­დო ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის მეც­ნი­ე­რუ­ლი სა­ფუძ­ვლე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბა
  • სა­ქარ­თ­ვე­ლოს წი­ა­ღი­სე­უ­ლი­სა და მე­ო­რა­დი ტექ­ნო­გე­ნუ­რი ნედ­ლე­უ­ლის გა­და­მუ­შა­ვე­ბის რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის მეც­ნი­ე­რუ­ლი სა­ფუძ­ვლე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბა და ახა­ლი მა­სა­ლე­ბის მი­ღე­ბა
  • ეკო­ლო­გი­უ­რი უსაფ­რ­თხო­ებ­ისა და სა­მე­დი­ცი­ნო კვლე­ვე­ბი­სათ­ვის ახ­ალი მე­თო­დე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბა.
აღ­ნიშ­ნუ­ლი ქვე­პროგ­რა­მე­ბი მო­ი­ცავს მრა­ვალ მი­მარ­თუ­ლე­ბას, კერ­ძოდ: თე­ო­რი­უ­ლი კვლე­ვის ახა­ლი მე­თო­დე­ბით არა­რე­გუ­ლა­რულ ნა­ნო- და მე­ზო­სკო­პურ ქი­მი­ურ და ელ­ექ­ტრო­ქი­მი­ურ სის­ტე­მებ­ში მუხ­ტი­სა და ენერ­გი­ის გა­და­ტა­ნის პრო­ცე­სე­ბის კომ­პლექ­სუ­რი შეს­წავ­ლა; მე­ტა­ლე­ბის ნა­ნო­ფ­ხ­ვ­ნი­ლე­ბი­სა მი­ღე­ბა;  ნა­ნო­მა­სა­ლე­ბის მი­ღე­ბა აფეთ­ქე­ბით; თერ­მო­მე­დე­გი, ცე­ც­ხ­ლ­მე­დე­გი, კო­რო­ზი­ა­მე­დე­გი, რა­დი­ა­ცია­მე­დე­გი მა­სა­ლე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბა; ახა­ლი თა­ო­ბის ლი­თი­უმ-იო­ნუ­რი აკ­უმ­ულა­ტო­რე­ბი­სათ­ვის ელ­ექ­ტრო­ქი­მი­უ­რად აქ­ტი­უ­რი ნა­ნო­სტრუქ­ტუ­რუ­ლი სა­კა­თო­დე მა­სა­ლე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბა; სუ­პერ­კონ­დენ­სა­ტო­რე­ბი; სათ­ბო­ბის ტი­პის დე­ნის წყა­რო­ები; თერ­მო­ქი­მი­უ­რი კვლე­ვე­ბი; ლა­ზე­რუ­ლი კვლე­ვე­ბი; კო­ორ­დი­ნა­ცი­უ­ლი და კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ქი­მია; კა­ტა­ლი­ზი; რა­დი­ა­ცი­უ­ლი ქი­მია; არა­ორ­გა­ნუ­ლი პო­ლი­მე­რე­ბი; არა­წყალ­ხსნარ­თა ელექ­ტ­რო­ქი­მია; ლღო­ბილ­თა ელექ­ტრო­ლი­ზი; ად­გი­ლობ­რი­ვი წი­ა­ღი­სე­უ­ლი­სა და მი­ნე­რა­ლუ­რი ნედ­ლე­უ­ლის გა­და­მუ­შა­ვე­ბით კონ­კუ­რენტ­უნა­რი­ა­ნი პრო­დუქ­ტე­ბის მი­ღე­ბის ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი; წყლე­ბის გაწ­მენ­და-გა­უს­ნე­ბოვ­ნე­ბა; მყა­რი ნარ­ჩე­ნე­ბის უტი­ლი­ზა­ცია და სხვ.

განცხადებები და სიახლეები

2017-12-22
თსუ-ს და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო-კვლე­ვი­თი ერ­თე­უ­ლი - რა­ფი­ელ აგ­ლა­ძის სა­ხე­ლო­ბის არა­ორ­გა­ნუ­ლი ქი­მი­ი­სა და ელექ­ტრო­ქი­მი­ის ინ­ს­ტი­ტუ­ტი კონ­კურ­სის შე­მა­ჯა­მე­ბე­ლი ოქ­მი

2017-12-04
სამეცნიერო თემების ხელმძღვანელებს

გთხოვთ ა.წ. 15 დე­კემ­ბრამ­დე წარ­მო­ად­გი­ნოთ 2017 წლის ან­გა­რი­შე­ბი და ძი­რი­თა­დი შე­დე­გე­ბი ვრცლად


2017-11-03
სსიპ - ივა­ნე ჯა­ვა­ხი­შვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელმ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის რექ­ტო­რის ბრძა­ნე­ბა­ში №:210/01-01 ცვლი­ლე­ბის შე­ტა­ნის თა­ო­ბა­ზე

2017-10-28
სსიპ - ივა­ნე ჯა­ვა­ხი­შვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელმ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის რექ­ტო­რის ბრძა­ნე­ბა №:210/01-01

თსუ, რა­ფი­ელ აგ­ლა­ძის სა­ხე­ლო­ბის არა­ორ­გა­ნუ­ლი ქი­მი­ისა და ელექ­ტრო­­ქი­მი­ის ინ­სტი­ტუტ­ში სა­მეც­ნი­ე­რო პერ­სო­ნა­ლის - მთა­ვა­რი მეც­ნი­ე­რი თა­ნამ­შრო­მე­ლი, უფ­რო­სი მეც­ნი­ე­რი თა­ნამ­შრო­მე­ლი, მეც­ნი­ე­რი თა­ნამ­შრო­მე­ლი - სამ­სა­ურში მი­სა­ღე­ბად კონ­კურ­სის გა­მოც­ხა­დე­ბის შე­სა­ხებ ვრცლადინსტიტუტის ისტორია ინსტიტუტი დაარსდა 1956 წელს სა­ქარ­თვე­ლოს მეცნიერებათა აკადემი­ის შემადგენლობაში.

ლაბორატორიები